Jak się zgłosić?

Aby zgłosić się do Projektu „Kompetencje z języka angielskiego osób z terenu miasta Poznań i powiatu poznańskiego sposobem na współczesny rynek pracy” należy zapoznać się z Regulaminem projektu umieszczonym na stronie internetowej projektu angielskiwpoznaniu.pretender.pl w zakładce Dokumenty do pobrania

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są dostarczyć formularz zgłoszeniowy
wraz z niezbędnymi oświadczeniami oraz zapoznania się z regulaminem Projektu. Dokumenty można dostarczyć do biura projektu, wysłać pocztą lub za pomocą Internetu.

Do dalszego procesu rekrutacyjnego brane będą tylko kompletne zgłoszenia, opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą wypełnienia. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata do udziału w projekcie.

Wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej projektu: angielskiwpoznaniu.pretender.pl/dokumenty-do-pobrania oraz w biurze projektu w wersji drukowanej.

ETAP III
Dokonana zostanie wstępna weryfikacja zgłoszeń (poprawność i kompletności złożonych dokumentów – w przypadku braków kandydaci będą mieli możliwość uzupełnienia dokumentów).
W procesie rekrutacji zachowany zostanie udział osób z wyznaczonych podgrup ze względu na status na rynku pracy (86 osób bezrobotnych/68 osób biernych zawodowo/134 osoby pracujące). Kandydatów oceniać będzie Kierownik Projektu oraz asystent kierownika projektu.

Zostanie sporządzona ostateczna lista uczestników Projektu oraz stworzona lista rezerwowa, uruchomiona w przypadku rezygnacji osoby wcześniej zakwalifikowanej.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną o tym poinformowane
telefonicznie. Osoby staną się uczestnikami projektu po podpisaniu wewnątrz projektowej umowy oraz dostarczeniu w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów.

Rekrutacja w projekcie prowadzona będzie z zachowaniem równości szans.