Strona główna

Projekt „Kompetencje z języka angielskiego osób z terenu miasta Poznań i powiatu poznańskiego sposobem na współczesny rynek pracy” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa nr. 8: Edukacja, Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie oraz wkładu własnego Projektodawcy stanowiących środki prywatne na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego- Instytucją Pośredniczącą.

Projektodawcą jest firma Pretender z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 173/102 wpisana do Rejestru Agencja Zatrudnienia pod numerem 12510 oraz do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.10/00067/2015

Projekt realizowany jest od 01.08.2016 roku do 31.10.2017 roku.

Celem głównym projektu jest podwyższenie poziomu kompetencji języka angielskiego wśród 288 osób dorosłych (bezrobotnych/biernych zawodowo/pracujących/ w tym 148 kobiet oraz 140 mężczyzn) wyłącznie o niskich kwalifikacjach w wieku 25-64 lat uczących się/pracujących/zamieszkujących w rozumieniu KC w Poznaniu oraz powiecie poznańskim, w tym minimum 50% osób powyżej 50 roku życia. Wśród 288 osób, które przystąpią do Projektu 86 osób to osoby bezrobotne (zarejestrowane w Urzędzie Pracy), 68 osób to osoby bierne zawodowo oraz 134 osoby pracujące. 100 % osób uczestniczących w Projekcie to osoby które nie uczestniczyły w programie Life Long Learning.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną kompleksowe szkolenia w postaci:
a) 120 godzin szkoleń na grupę z języka angielskiego na poziomie A1/A2
b) Szkolenia zakończą się egzaminem certyfikującym TELC lub równoważnym

Uczestnicy będą mieli zapewnione bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców.